ICAEW.com works better with JavaScript enabled.

Welsh Government to engage in stakeholder forums on tax in Wales

An invitation from the Welsh Government to engage in a stakeholder meeting to discuss the introduction of stamp duty in Wales on 6th November 2017.

English below

Annwyl Bawb,

Y flwyddyn nesaf yng Nghymru mae’r dreth dir y dreth stamp yn cael ei ddisodli gan y dreth trafodiadau tir.

Ym mis Ebrill 2018, bydd y system drethi yng Nghymru yn newid wrth i dreth dir y dreth stamp gael ei datganoli i Gymru a’i disodli gan y dreth trafodiadau tir. Y sefydliad newydd Awdurdod Cyllid Cymru fydd yn gyfrifol am gasglu a rheoli’r dreth trafodiadau tir.

Rydym wrthi’n datblygu system ar gyfer cofnodi prynu neu lesio adeilad neu dir yng Nghymru ac yn drafftio’r canllawiau ar gyfer y dreth trafodiadau tir.

Rydym am weithio gyda phroffesiynolion ym maes trethi i sicrhau ein bod yn symud yn ddi-dor i’r trefniadau newydd. Serch hynny, ni allwn wneud hyn ar ein pennau ein hunain, ac rydym yn awyddus i gael barn y rhai a fydd yn defnyddio’r system dreth newydd a’r canllawiau er mwyn inni ddeall gwahanol anghenion a buddiannau ein cwsmeriaid.

Yn ystod y misoedd nesaf, byddwn yn cynnal arddangosiadau a gweithdai rhyngweithiol ledled Cymru er mwyn rhoi cyfle i broffesiynolion ym maes trethi weld y system a rhoi cynnig ar ei defnyddio, yn ogystal â darllen drwy’r canllawiau a rhoi adborth inni.

Rydym yn awyddus i weithio gydag aelodau o Wrexham Business Professionals. Cysylltwch â ni’n uniongyrchol drwy ein blwch post os byddwch yn dymuno cyfrannu at y gwaith hwn. Mae gennym gyfrif Twitter hefyd - @WelshTreasury neu @TrysorlysCymru - felly gallwch ein dilyn i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf.

Yn benodol, byddem yn croesawu gwirfoddolwyr i brofi ein sustemau trethi tra maent yn cael eu datblygu ac /neu i edrych ar ddrafft cynnar o’r cyfarwyddyd i’r Dreth Trafodiadau Tir.

Hefyd, bydd yr Ysgrifennydd Cabinet yn bresennol yn y Fforwm Dreth yng Ngogledd Cymru ar 6 Tachwedd. Byddem yn falch iawn pe gallech fod yn bresennol ac fe gysylltwn â chi yn fuan gyda gwybodaeth.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Tîm Rhaglen Gweithredu Awdurdod Cyllid Cymru

*************

Dear all

Stamp duty land tax is replaced by land transaction tax in Wales next year

In April 2018, the tax system in Wales will change when stamp duty land tax is devolved to Wales and replaced with land transaction tax. The newly established Welsh Revenue Authority (WRA) will be responsible for the collection and management of land transaction tax (LTT).

We are in the process of developing a system to record the purchase or lease of a building or land in Wales and drafting the accompanying guidance for LTT.

We want to work with tax professionals to ensure a seamless transition to the new arrangements. We would like input from the people who will be using the new tax system and guidance so we can understand the different needs and interests of our customers. In particular, we would welcome volunteers to test our tax systems as they are being developed and/or view early drafts of Land Transaction Tax guidance.

Over the coming months, interactive workshops and demonstrations will take place across Wales offering tax professionals the opportunity to see and try out the system, read the guidance and provide feedback.

We would be really keen to work with members of Wrexham Business Professionals. Please get in touch with us directly by email if you would like to get involved. We are also on Twitter - @WelshTreasury or @TrysorlysCymru - so you may wish to follow us to get the latest updates and information.

Also, the Cabinet Secretary will be attending a Tax Forum in North Wales on 6 November. We would welcome your attendance and we will update you on this in the near future. Please contact us on the above e-mail to register your interest and reserve a place.

We look forward to hearing from you.

Welsh Revenue Authority Implementation Programme Team